Valgprogram: Randers Kommune i fremdrift

Venstre går til kommunevalg 2017 med troen på, at vi kan fortsætte de gode resultater for vores kommune

 • Hvert år afsætter vi ekstra12 mio. kroner mere til flere ’varme’ hænder i vores vuggestuer og børnehaver, 6 mio. kroner mere til længere åbningstider, ligesom vi bygger to nye daginstitutioner.
 • I vores folkeskolebygninger investerer vi 340 mio. kroner, ligesom vi allerede, i forbindelse med den nye skolestruktur, har tilført over 30 mio. kroner ekstra til it, to lærerordninger og inklusion.
 • Vi har tilført idrætten mere end 20 mio. kroner til kunstgræsbaner, omklædningsrum, haller, og hallejen er nedsat med 50 procent.
 • Vi bygger to nye faciliteter til demensområdet, og ældreområdet bliver igen tilført penge svarende til antallet af ældre.
 • Projektet ”Byen til vandet” er blevet sat i søen og medfører nu spændende boliger ved havnen, klimasikring af byen og en ny bro over Randers Fjord for enden af Pieren, der samtidig gør transporten over Randers Bro nemmere, for både erhverv og private. Vi har i budget 2017 gjort det muligt at sikre driften af det forhåbentlig snarlige flodbad.
 • Vi har etableret et landdistriktsudvalg med et årligt budget på 2 mio. kroner til projekter i vores landdistriktsprojekter. Møder finder oftest sted i landdistrikterne.
 • Vi opfører et ny renoveret aktivitetshus for handicappede, og vi har etableret psykiatriens hus i den tidligere Hadsundvejens Skole bakker det op om en tættere sammenhæng i strategien på social og handicapområdet.
 • Vi har tilført Turbinen og Egnsteaterets talentskole økonomi, ligesom vi har støttet stamudstillingen på Museum Østjylland.

Flere private arbejdspladser: Sunde lokale virksomheder med gode arbejdspladser er helt afgørende for, at vi fortsat har råd til mere tryghed, omsorg og livskvalitet for vores børn, unge og ældre.  Derfor er vi i Venstre tilfredse med:  At ledigheden er faldet til under landsgennemsnittet, at der er skabt 1.000 flere arbejdspladser hos vores virksomheder, og at der er dobbelt så mange virksomheder i Randers med vækst som i Midtjylland generelt.

Flere brede forlig i byrådet: Brede forlig skaber de bedste beslutninger. Derfor er vi i Venstre uhyre tilfredse med, at 95 procent af samtlige byrådsbeslutninger, de seneste fire år, er vedtaget med et cirka 80 procents flertal.

Sund kommunal økonomi: Vores økonomi er styrket de seneste fire år. Vores kassebeholdning er styrket med netto 120 mio. kroner. Trivslen blandt kommunens medarbejdere er stigende, og sygefraværet er faldet med cirka 3 dage per ansat. Alene dette har frigjort cirka 50 mio. kroner ekstra service til borgerne.

Vores kandidater: Det er vigtigt for Venstre, at et byråd ikke kun består af bestemte typer.  Vi stiller derfor med et bredt hold af kandidater fra alle egne af kommunen, med meget forskellig baggrund.

Med håb om, at nærværende skriv giver dig inspiration til, hvorfor en stemme på Venstre til kommunalvalget den 21. november er en stemme på samarbejde og vækst for hele Randers Kommune.

En stærk og tydelig folkeskole understøttet af en tidlig indsats i daginstitutionerne sikrer barnets faglige og sociale udvikling.

I denne valgperiode har Venstre taget nogle meget centrale beslutninger på børne- og skoleområdet sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. På børneområdet har vi afsat årligt 12 ekstra mio. kroner til flere medarbejdere i vores institutioner over de næste fire år samt styrket fleksible åbningstider for 6 mio. kroner og bygget 2 nye daginstitutioner. På skoleområdet har vi, da vi gennemførte den nye skolestruktur, tilført skoleområdet 30-35 mio. kroner årligt ekstra at drive skole for. Det har bl.a. betydet, at vi i dag bruger 7 mio. kroner ekstra på it, 5 mio. kroner ekstra på inklusion, 10 mio. kroner ekstra på tolærer-ordninger, 3 mio. kroner til at finansiere skolereformen og 5-10 mio. kroner ekstra til at forbedre de fysiske læringsmiljøer.

 

 • I Venstre vil vi fortsat styrke den tidlige indsats med fokus på sproglig og motorisk læring.
 • I Venstre vil vi fortsat bygge nye og tidssvarende daginstitutioner.
 • I Venstre vil vi styrke forældrenes rammevilkår ved at skabe mere fleksible åbningstider og fortsat sikre pasningsgarantien.
 • I Venstre vil vi en folkeskole med tydelige forventninger imellem forældre, lærere og pædagoger samt skoleledere og ikke mindst børnene. Tydelige mål, faste rammer og vedholdenhed er sunde dyder, som vi prioriterer højt i Venstre.
 • I Venstre mener vi, at folkeskolen skal være et naturligt valg for alle børn.
 • I Venstre har vi igangsat planer for cirka 340 mio. kroner til skoleudbygninger og renovering, og vi har ambition om at bygge en ny skole, hvis behovet skulle opstå i et af vores skoledistrikter, ligesom vi fortsat vil investerer i skolesikre veje.
 • I Venstre har vi fokus på, at flere familier har brug for en ekstraordinær indsats. Derfor vil vi fortsat understøtte familieafdelingens handleplaner og medarbejdere i den rejse, de har været på de seneste tre år, hvor vi har styrket antallet af sagsbehandlere og dermed givet bedre støtte til familierne.

Tidlig sproglig og motorisk læring

Den tidlige indsats er vigtig for at give børn en god start på livet og for at sikre, at alle børn får de bedste forudsætninger. Vores daginstitutioner skal have fokus på sproglig og motorisk læring, som er vigtige evner for den efterfølgende skolegang.

I den nuværende valgperiode er det lykkedes at få afsat ekstra penge til flere varme hænder i vores daginstitutioner. Vi vil bruge den ekstra normering på at styrke den tidlige indsats.

Tidssvarende daginstitutioner

I den nuværende valgperiode har vi bygget to nye daginstitutioner, og i den kommende valgperiode vil vi sammen med de fem områdebestyrelser se på mulighederne for at sammenlægge og bygge nye institutioner i områder, hvor det giver mening fx i Langå hvor vi har tre ældre institutioner, nogle i dyre lejede lokaler. I Venstre ønsker vi, at der fremover sikres et selvstændigt anlægsbudget på dagtilbudsområdet, som det er tilfældet på skoleområdet.

 

Bedre forhold for børnefamilier

Vi opretholder pasningsgarantien i hele kommunen.

Vi følger tæt det to årige forsøg med udvidet åbningstid, der er igangsat med start fra januar 2017, så resultatet kan indgå, når vi fremover planlægger åbningstiderne. Det er vigtigt at sikre, at forældre med fuldtidsjob og med lange transport fra og til arbejdet, også kan nå at hente og bringe børnene i daginstitutions åbningstid.

Vi ønsker at bakke daginstitutionerne op i deres forsatte indsats for at skabe en tydelig profil og synliggøre tilbuddet over for børnefamilierne.

Vi vil desuden se på muligheden for at flere børn kan få mulighed for en senere skolestart.

En stærk, fleksibel folkeskole

Dygtige ledere og engagerede lærere og pædagoger er forudsætningen for en stærk Folkeskole. I Venstre er vi indstillet på at indgå i en tæt og forpligtigende dialog med lærere, pædagoger og ledere omkring, hvordan vi bedst organiserer en mere fleksibel arbejdstidsaftale. Vi er derfor glade for, at vi sammen med forvaltningen har medvirket til at skabe en ny model, hvor lærere og pædagoger kan arbejde hjemme i op til fem timer om ugen. Vi vil arbejde for et fleksibelt arbejdsmiljø til fælles gavn for lærere, pædagoger og ledere. Målet er at skabe et optimalt arbejdsmiljø og derigennem at sikre de bedst mulige læringsmiljøer for børnene og et godt samarbejde med forældrene.

I Venstre vil vi ligeledes understøtte skolebestyrelserne i at udstikke tydelige rammer for samarbejdet med forældrene. Et eksempel:

Børn møder i skolen hver dag.

Børn er undervisningsparate, når de møder i skolen.

Børn har respekt for læreren som en naturlig autoritet i skolen.

Klare retningslinjer for brugen af mobiltelefoner.

 

En folkeskole for alle; både de fagligt svage og de fagligt stærke elever

Vi bruger i dag mange ressourcer på at hjælpe de fagligt svageste elever med at komme bedre med i skolen, hvilket er rigtig godt, og i Randers Kommune er vi både i folkeskolerne og i specialskolerne dygtige til dette. Men vi skal også huske de fagligt stærkeste elever. I Venstre ønsker vi at give den enkelte skole mulighed for at udvikle særlige undervisningsforløb til disse særligt dygtige elever for på den måde at sikre, at Folkeskolen er for alle børn.

 

 

 

En ny skole

I Randers Kommune udstykker vi byggegrunde til boliger som aldrig før. Flere og flere vælger at flytte til vores kommune, og det betyder, at der på sigt vil opstå behov for forøget skolekapacitet. En ny skole vil kunne understøtte udbygningen og salget af kommunale byggegrunde og bidrage til at vi kan tiltrække nye borger.

Familieområdet skal hjælpe og sikre de mest udsatte børn og familier.

I Randers Kommune har vi familier, der i generationer har levet på overførselsindkomst, og hvor forældre ikke er gode nok til at støtte og bakke op om deres børn.

Derfor skal vi styrke arbejdet med at bryde den sociale arv. Vi skal udvikle og skabe et tæt samarbejde på tværs af forvaltninger, så vi hjælpe de mest sårbare familier bedst muligt. Arbejdsmarkedsområdet skal understøtte forældrene i at komme i jobtræning i hjemmet skal lære udsatte voksne at være forældre. Dagtilbud og skole skal hjælpe børn fra bogligt mindre stærke forældre, så børnenes sprog udvikles og styrkes. Familieafdelingen skal tage hånd om de børn, der ikke kan blive i hjemmet, og sikre dem pladser i plejefamilier eller i de sværeste tilfælde plads i døgninstitutioner. Kun en fælles indsats, på tværs af afdelinger og stærke fagspecialer, omkring de sårbare familier kan bryde den sociale arv.

Vi har indført en ny model for honorering, så plejeforældre ikke længere straffes i indtægt for at skabe fremgang for barnet i pleje. Den nye model skaber tryghed i samarbejdet med plejefamilien og dermed bedre forhold for det enkelte barn. Fremover bliver der fastsat et niveau for vederlaget fra starten af plejen, og dette niveau er konstant i hele plejeperioden.

 

En sund kommune i bevægelse.

De sidste fire år har vi i Venstre prioriteret idrætten med flere midler til kunstgræsbaner, vedligehold af haller, omklædningsrum og anlæg generelt. Vi har sat penge af til at realisere Hornbæk Sportscenter og Kraftcenter Korshøj. Vi har sat vilje og driftspenge af til at virkeliggøre Hal 4 i Arena Randers. Vi har gjort dette, fordi vi ved, at idrætten skaber sunde børn, unge og ældre, og fordi vi har ambitioner om at bruge sundhed og idræt mere aktivt i en bred vifte af områder. Derfor har vi besluttet at skabe et nyt udvalg med en selvstændig forvaltning som skal styre Sundhed og Idræt under en og samme paraply. Dermed sikrer vi at fx beskæftigelsesindsatsen går hånd i hånd med motion og kost, at vi skaber bedre rammer for de handicappede til at dyrke idræt, at motion og kost tænkes endnu mere ind i 0-6 års alderen, og når børnene begynder i skole, at de ældre fortsat styrkes i deres trivsel gennem motionsaktiviteter og sikres gode og individuelle kostmuligheder og endelig at samspillet med Regionshospitalet yderligere styrkes med nye tiltag, sådan at borgerne oplever et sammenhængende sygehusvæsen, og at borgerne i Randers Kommune højest skal vente 15 min. på en ambulance.

 • I Venstre vil vi sætte fokus på det gode liv og oprette et nyt udvalg for Sundhed og idræt. Sundhed og idræt skal gå hånd i hånd med vores andre indsatser til glæde for børn, unge, ældre, skoler, handicappede, ledige, syge.
 • I Venstre vil vi fortsat sætte flere penge af til at udvikle kommunens haller og skabe rum for nye idrætsformer til gavn for alle udøvere; både bredde og elite.
 • I Venstre anerkender vi værdien af foreningslivet og vil arbejde for, at alle børn bliver medlem af en fritids-/idrætsforening.
 • Venstre vil motivere borgerne til at bevæge sig mere, både til og fra arbejde samt i fritiden, eksempelvis ved bedre cykel- og gangforhold.
 • Vi vil arbejde for at få et regionalt hospice i rolige og smukke omgivelser i Randers Kommune

Et sundere Randers

 

Randers Sundhedscenter er den største investering i ny Randers Kommunes levetid, og det er samtidig en investering, der har vist sit værd.

Randers er blevet markant sundere fra 2010 og til nu. Ad tre omgange har regionerne siden kommunalreformen undersøgt kommunernes sundhedsprofil. Undersøgelsen i 2010 viste, at Randers Kommune havde den tungeste mest sygdomsbelastning og dermed den værste sundhedsprofil af de 19 kommuner i Region Midtjylland. I den seneste undersøgelse er vi rykket op ad sundhedsbarometeret til plads nr. 12!

Undersøgelsen af Randers Kommunes sundhedsprofil viser, at rigtig mange gerne vil tabe sig, bevæge sig mere og spise sundere – og i øvrigt også både ryge og drikke mindre – og at de ønsker støtte hertil.

Derfor mener Venstre, at det er vigtigt, at vi fortsat støtter udviklingen af kommunens sundhedsindsats både ift. til at målrette indsatsen overfor forskellige borgergrupper, men bestemt også, når det gælder et generelt løft på sundhedsfronten. Dette kan blandt andet ske ved, at vi i et samarbejde mellem idrætsklubber og Sundhedscentret får sat et større fokus på de mange fordele ved motion og idræt. Institutioner, skoler, virksomheder og kommunen som arbejdsplads er også oplagte samarbejdspartnere.

I Venstre er vi ikke i tvivl om, at motion og idræt generelt set er med til at styrke både krop og sind og reducere stress og derigennem giver bedre livskvalitet. Det er med bund i den nyeste forskning, at vi ved, at motion og sund kost øger indlæringsevnen og vores generelle fysiske velbefindende.

Det er vigtigt, at vi ikke er berøringsangste, når det gælder at fremme borgernes motion- og kostvaner. Vi skal ikke løfte pegefingre, men derimod støtte og motivere til en sundere livsstil. Det kan fx være via projekter, der støtter svært overvægtige til vægttab, hjælper forskellige aldersgrupper til et lavere alkoholforbrug, idrætsprojekter i særlige bydele, bedre sundhed for flygtninge. Eller fx en indsats med fokus på rygning på folkeskolerne, hvor rygerandelen i modsætning til i de øvrige aldersgrupper endnu ikke er blevet mindre.

I Venstre vil vi målrette sundhedsindsatsen. Vores mål er, at Randers Kommune kommer over landsgennemsnittet på de generelle sundhedsmålinger!

Vi vil bakke op om projektet NU RYKKER VI, der er et projekt mod overvægt for unge i 6-9 klasse, samt ansætte en kommunal diætist, så der ikke først skal henvises fra lægen!

 

Vi vil i have fokus på børn og unges sundhed gennem tværfagligt arbejde, de forskellige sektorer imellem, med fokus på skolekøkkenet og på motion i skolen.

 

Vi vil desuden lave en plan for at hjælpe de mange kronikere, der er en stigende og omkostningstung gruppe.

 

Investering i breddeidrætten og eliteidrætten.

Venstre har i årene 2015-17 styrket breddeidrætten med 13 mio. kroner

Dette har blandt andet Betydet, at de selvejende haller har fået 4,5 mio. kroner til renoveringsopgaver; en tiltrængt renovering af omklædningsbygninger, samt tilskud til at etablere og vedligeholde kunststofbaner.

Vi har endvidere sænket hallejen til det halve, så vi nu er på niveau med landsgennemsnittet, og vi vil arbejde for at sænke hallejen med yderligere 50 procent. Vi har styrket eliteidrætsindsatsen med 0,5 mio. kroner samt afsat penge til de større idrætsanlæg i Over Hornbæk (Sportscenter Vest) og Harridslev (Kraftcenter Korshøj) og Arena Randers hal 4.

Med hal 4 får vi et fleksibelt idrætsanlæg med multifunktioner, der vil tiltrække forskellige idrætsgrene og motionsformer, og hvor alle kan byde ind med aktiviteter. De nye faciliteter vil samtidig give kultur- og erhvervsliv helt nye muligheder for events og samarbejde.

I Venstre vil vi understøtte det igangsatte arbejde med at etablere fremtidens idrætsfaciliteter i Dronningborg, samt bakke op om den tiltrængte udviklingsplan for hallerne, som vi har vedtaget i budgetforliget for 2017 og ligger færdig i 2018.

 

Vi vil ligeledes støtte op om projekter, der er drevet af ildsjæle, der tager initiativer og gør en indsats for at samle økonomi til at rejse et sportscenter/kraftcenter/andet som fx Langå, Kristrup Boldklub, I F Alliancen i Stevnstrup og flere andre driftige klubber.

 

Vi vil bakke op om at videreudvikle Langvang Atletik og Multihal. – Eksempelvis med at etablere et kampsportscentrum. Det skal være et forpligtende samarbejde brugerne imellem.

Venstre vil etablere flere fritræningspladser rundt i kommunen, så alle har mulighed for at træne. De skal passe ind i naturen og etableres langs løberuter/andet, hvor de er let tilgængelige og indbyder til brug.

I Venstre er vi stolte af vores eliteidrætstalenter og -udøvere og vil fortsat arbejde for, at de får de bedst mulige forhold. Vores idrætstalenter er både forbilleder for børn og unge, ambassadører for kommunen og fokuserede medarbejdere i erhvervslivet, og derfor er det vigtigt for Venstre at støtte elitetalentudviklingen. Vi håber og tror på OL-deltagelse med medaljer til Randers i 2020.

For at sikre den bedste udvikling af den enkelte idrætsudøver er det alfa og omega, at der er nogle dygtige og kvalificerede trænere og ledere. I Venstre vil vi derfor støtte op om bedre uddannelse af ledere/trænere i vores foreninger.

Børn i foreningslivet

Danmark er i høj grad et foreningsland, og foreningslivet spiller en vigtig rolle i lokalsamfundet. I Venstre mener vi, at dét at dyrke en fritidsinteresse og være medlem af en forening er vigtigt for både det sociale aspekt og den demokratiske opdragelse. Vi vil derfor arbejde for, at alle børn bliver opfordret eller støttet til at melde sig ind i en forening og derved oplever glæden ved det fællesskab, det giver.

Bedre muligheder for aktiv transport

Bedre forhold for cyklister har længe været en mærkesag for Venstre, og vi vil fortsat støtte arbejdet med bedre cykelforhold; både til gavn for fritidsmotionister og idrætsudøvere, – men også for de mange borgere der i dag passivt transporterer sig til og fra arbejde, og hvor cyklen er et oplagt alternativ.

Et nyt hospice til Randers Kommune. Vi vil arbejde for, at vi i Randers Kommune får et regionalt hospice, så vi kan tilbyde både syge borgere og deres pårørende de bedste rammer i den svære stund.

I Randers Kommune har vi mange smukke naturområder, hvor et hospice vil kunne ligge med ro og kig til både vand, mark og skov.

Vi vil gerne kunne tilbyde omsorg og lindring til vores borgere i de bedste omgivelser i nærheden af deres hjemegn og de pårørende.

 

 

Hjemlige og trygge rammer i ældreomsorgen med færre skiftende ansigter samt trygge og stærke faglige miljøer for demensramte borgere og deres pårørende.

Ældreområdet har været et vigtigt fokusområde i vores fire år i Borgmesterstolen. Ældreområdet er beriget af et rigtig stærkt og godt samarbejde med Ældrerådet, et stort frivilligt engagement blandt vores ældre borgere og nogle dygtige medarbejdere, som ikke tøver med at prøve noget nyt af, og derfor oplever vi generelt høje trivselsmålinger hos vores ældre befolkning. Det kommer ikke af sig selv, og vi skal blive ved med at investere i området.

Vi har skabt en sundere økonomi på ældreområdet i Randers Kommune. Det er sket via et opgør med den såkaldte tildelingsmodel til området, der blev indført, før Venstre fik borgmesterposten.  Før fik ældreområdet kun tilskrevet 75 %, når der blev en ældre mere. Det har vi ændret på, så der nu igen er 100 % tildeling af økonomi, når vi får en ny en ældre medborger.
Vi har sat fokus på Demens, som er et stigende problem for rigtig mange mennesker og deres pårørende. Vi har derfor besluttet at bygge to plejehjem, der bliver spydspids indenfor dette område. Første plejehjem bliver taget i brug i november 2017, og Demenslandsbyen Møllevang bliver opført allerede fra 2017. Selvtræning og det at være herre i eget hus har også fyldt meget i seneste fire 4 år, hvor der er træningsfaciliteter på alle plejehjem, og nu har vi også søsat en træningshøjskole i Øster Tørslev, som sætter yderligere skub i denne bevægelse.

 

 • I Venstre støtter vi det genoptrænende (rehabiliterende) fokus i ældreplejen, da det er med til at hæve livskvaliteten for de ældre.
 • I Venstre vil vi sikre trygge og stærke faglige miljøer for demensramte borgere og deres pårørende.
 • I Venstre vil vi arbejde for, at ældre borgere i højere grad møder de samme medarbejdere.
 • I Venstre vil vi arbejde for mindre registrering og dokumentation, så medarbejderne får mere direkte tid til at støtte og hjælpe den ældre borger.
 • I Venstre vil vi støtte alternative boformer for borgere i den 3. alder.

 

Hverdagstræning og genoptræning (rehabilitering)

Ældreplejen i Randers arbejder fokuseret med hverdagstræning, og det er målet at give borgeren så meget frihed i hverdagen som muligt. Venstre støtter denne genoptrænende (rehabiliterende) tilgang, hvor man i dialog med borgeren finder den bedste balance mellem hjælp og støtte og borgerens egne resurser.

Vi er stolte over vores succesrige træningshøjskole i Øster Tørslev, hvor borgerne genvinder både livsglæde og førlighed, vores unikke og roste kommunale hospice på Lindevænget samt vores Tryghedshotel på Kollektivhuset.

Demens – høj faglighed og tryghed

Det stigende antal demensdiagnoser er en udfordring for ældreområde og naturligvis en kæmpe udfordring for den enkelte og den/de nærmeste pårørende. I Venstre glæder vi os til at opleve den færdige demenslandsby på Møllevang, hvor både den demensramte og pårørende skal møde den bedst mulige faglighed samt hjemlige trygge rammer, og ligeledes på Fremtidens Plejehjem, hvor det nye og anderledes plejehjem placeret lige ved siden af Fremtidens Daginstitution, vil tilbyde gode og spændende ydre og indre rammer for blandt andet demensramte borgere.

 

Kendte ansigter i ældreplejen

Det er vigtigt for Venstre, at de ældre borgere og deres familier møder så få medarbejdere som muligt i hverdagene og ikke konstant skal forholde sig til mange forskellige ansigter i eget hjem. Dette kan eksempelvis sikres ved at oprette mindre teams/enheder på de udekørende områder.

Mindre registrering og dokumentation

I Venstre mener vi, at der fortsat bruges for meget tid på registrering og dokumentation i ældreplejen. Vi vil derfor arbejde på at påvirke folketingspolitikerne til at vedtage nye regler, der fører til mindre kontrol og mere tillid. Ligesom vi vedholdende undersøger om noget i vores eget kommunale system fordrer mere registrering end nødvendigt. Vi vil aktivt søge at være en del af frikommuneforsøg, hvor vi kan udfordre systemet.

Nye boformer

I Randers Kommune har vi mange stærke og engagerede borgere i den tredje alder, og Venstre vil gerne give dem mulighed for at kunne vælge anderledes boformer, så et traditionelt rækkehus eller en lejlighed ikke er eneste alternativ til parcelhuset. Netop nu er mange spændende nye boligområder på vej, og det vil her være oplagt at tænke anderledes boligformer ind. Oldekolle er netop en af de boformer, vi aktivt vil søge at styrke.

 

Fremgang og vækst

Randers Kommune har fart på i disse år, og Venstre vil sikre den fortsatte fremgangved at udbygge vores infrastruktur, særligt E45 og en ny bro over fjorden. Ligesom vi vil arbejde vedholdende på at øge bosætningen og et erhvervsliv i fortsat vækst.

 

Med vedtagelsen af ”Byen til vandet” har vi skabt fundamentet for fortsat at udvikle Randers by. Ibrugtagen af grundene rundt om havnen vil understøtte den store vækst i befolkningen, vi oplever i Randers Kommune i disse år, og byen til vandet skaber ud over spændende boliger også grundlaget for, at vi kan klimasikre vores by mod oversvømmelse. Ligeledes skaber den nye bro over fjorden for enden af Pieren en bedre trafikafvikling over Randers Bro. Alt sammen understøtter dette, at flere virksomheder og borgere vælger Randers til, at virksomhederne finder vores erhvervsvenlighed forbedret, at grundsalget er tredoblet, at vi bliver cirka 600 flere borgere hvert år, at ledigheden falder hurtigere i Randers end i sammenlignelige kommuner og at der er skabt over 1.000 nye arbejdspladser i Randers Kommune over de seneste fire år.

 

 • Venstre vil forbedre Infrastrukturen omkring Randers. Det sker ved beslutninger truffet lokalt med opførelsen af en ny bro over fjorden for enden af pieren ved skabelsen af ”Byen til Vandet” og samarbejdet med Business Region Aarhus om at udvide 3. spor på E45 mellem Randers og Vejle
 • Randers Kommune oplever vækst, og i Venstre ønsker vi, at væksten opleves i hele kommunen. Derfor støtter vi nye spændende boligprojekter både i byen, som eksempelvis Sporbyen, Thors Bakke, et nyt midtbycenter, og projekter i landdistrikterne som eksempelvis nye byggegrunde i Øster Tørslev og Havndal.
 • Venstre vil forbedre den positive udvikling med flere arbejdspladser og højere beskæftigelsesgrad. I Venstre har vi fokus på, at fastholde og udvide uddannelsestilbud for derigennem at sikre kvalificeret arbejdskraft. Venstre vil fortsat afvikle dækningsafgiften.

 

Bedre infrastruktur, flere arbejdspladser og flere i arbejde

Venstre har sat ”Byen til vandet” på dagsordenen og afsat mere end 30 mio. kroner til projektet i nuværende byrådsperiode, og det har medført, at byrådet har truffet beslutning om at skabe en ny bro (klimabroen), der vil øge fremkommeligheden for biler og lastbiler og dermed sikre, at der ikke bliver brugt unødige ressourcer på at holde i kø. Beslutningen om den nye klimabro skaber afklaring, som vil skabe hurtig vækst i projekterne omkring Sporbyen Scandia, Dronningborg og Kasernen med stor langsigtet effekt på både beskæftigelse og bosætning. Østbroen over Randers Fjord og Ringvejen nord om byen er fortsat  vigtige prioriteter for Venstre. En Østbro kombineret med den nordlige Ringvej vil betyde, at vores nordøstlige del af kommune vil blive bundet bedre sammen med både Aalborg, Aarhus og Djursland.

Klimabroen og Østbroen vil helt klart understøtte muligheden for at etablere et midtbycenter ved rutebilstationen eller Slotspladsen.

Ligeledes har Venstre-regeringen sikret, at der sættes 500 mio. kroner af til at udvide E45. Det er en god start, og vi skal sikre, at der bliver investeret endnu mere i E45, sådan at vi kan få 3 spor fra Vejle til Randers. Udvidelsen til 3 spor på E45 er kun sket, fordi vi i Randers Kommune kom med i Business Region Aarhus. Sammen med de 11 andre kommuner holdt vi fast. og sikrede de 3 spor. Samhørigheden blandt os 12 kommuner, repræsenterende cirka 1 mio. borgere, gav os en uvurderlig forhandlingskraft.

 

De seneste letbaneudvidelser med fase 2, planlagt til Favrskov, skal sikres en fase 3, hvor letbanen kommer til Randers. Det vil styrke vores bosætningsstrategi og samtidig sikre sammenhængskraften i Business Region Aarhus, vores østjyske samarbejde.

 

Flere borgere og spændende boligområder

Randers er en kommune i vækst, og vi er en af de kommuner i Østjylland med den største tilflytning.

Hvor vi tidligere kun voksede med 200-300 nye borgere, er vi nu oppe på cirka 600 nye borgere årligt. Det er vigtigt, at vi tager godt imod vores tilflyttere, og derfor har Venstre været med til et nyt tiltag, hvor vi inviterer de nye borgere til et introduktionsmøde med Borgmesteren, der byder velkommen og fortæller om kommunen.

 

Når vi oplever den positive vækst i Randers Kommune, er det vigtigt, at vi også sikrer nye spændende boliger. Randers har derfor historisk gang i rigtig mange bosætningsprojekter; både lejligheder, rækkehuse og et familiehuse. Særligt bør nævnes udvidelsen af Thors Bakke med plads til over 100 ungdomsboliger og 11.000 kvm. leje- og ejerlejligheder, Munkdrup-udstykningen, hvor en ny by på cirka 20.000 indbyggere tager sin spæde start i den smukke natur ved Paderup og tæt på motorvejen. Endelig vil ”Byen til vandet”- projektet frigøre over 80 ha til bynære og naturskønne boliger lige ned til Gudenåen og havnen. Vi så en smagsprøve på at binde by og vand sammen i Randers Ugen 2016, hvor vi om lørdagen lukkede Havnegade med et græstæppe for at synliggøre sammenhængskraften mellem Østervold og Havnen/Gudenåen.

 

Styrken i Randers Kommune er vores bredde i tilbud. Vi har både en smuk middelalderby beliggende helt ned til Gudenåen, Danmarks ældste gågade, hyggelige historiske gader og huse, kulturinstitutioner af alle slags, musik, teater, kor, orkestre, billedkunst, museum, bibliotek. Ja alt, hvad der hører sig til i en af Danmarks største byer, og vi har også styrken med et stor opland med mere en 80 landsbyer, et stærkt lokalsamfund, smuk natur ved søer, skove, marker og fjord. Venstre finder det vigtigt, at der også er attraktive byggegrunde til rådighed udenfor midtbyen. Hvem kunne ikke forestille sig at bo med udsigt til Udbyovre Sø, eller med Gudenåen i baghaven i Langå eller måske i Drastrup eller Dronningborg med udsigt over Randers Fjord?


Randers Kommune er hjemsted for den 5. største turistattraktion i Danmark, nemlig Randers Regnskov. I Randers finder vi også Memphis Mansion, Danmarks ældste gågade, muligheden for en kanotur eller fiskeri i Danmarks eneste flod og idræt- og kulturoplevelse på både national og international niveau.

 

Kvalificeret arbejdskraft

Erhvervslivet i Randers Kommune beskæftiger i dag mere end 1.000 flere medarbejdere, end vi gjorde for fire år siden. Samtidig er ledigheden i Randers Kommune faldet til Landsgennemsnittet. Vi har ligeledes hentet 0,4 procentpoint ind på Østjylland. Der er dermed fart på hjulene i Randers Kommune, og det giver også rift om de bedste medarbejdere. Virksomhederne bruger i stigende grad Jobcenter Randers til jobåbninger, og Venstre har iværksat, at vores samarbejde med virksomhederne bliver yderligere forbedret med en dedikeret afdeling, der netop har som mål at gøre det lettere for erhvervslivet at finde kvalificeret arbejdskraft. I Venstre er vi også glade for at have hjulpet socialøkonomiske virksomheder i gang som for eksempel Finderiet. Det har skabt mange fleksible arbejdspladser for vores borgere, som ikke lige nu kan håndtere 37 timers arbejdsuge eller har brug for særlige hensyn.

 

Randers har i dag mange korte og mellemlange uddannelsestilbud. For at imødekomme fremtidens stigende krav på disse områder vil Venstre i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne arbejde for at øge udbuddet, suppleret med helt nye uddannelser indenfor, industri, servicefag og håndværksfag. Nye uddannelsessteder skaber vækst og øget bosætning.

I Venstre lægger vi vægt på det gode samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, Erhverv Randers og Randers Kommune. Parterne mødes fire gange om året og drøfter blandt andet forhold som, hvordan vi skaber flere praktikpladser, regeringens målsætninger for beskæftigelse, og hvordan vi får flere flygtninge i arbejde. At indsatsen virker ser vi blandt andet på antallet af flygtninge, der kommer i praktik indenfor seks måneder. Her ligger Randers foran landets andre kommuner.

 

Dækningsafgiften har Venstre nedsat fra 4,5 promille i 2016 til 4,0 promille 2018 og igen en nedsættelse i 2019 til 3,5 promille. Dækningsafgiften er en særskat på erhvervslivet i Randers Kommune, som kun 40 andre kommuner opkræver, og vi stiller derfor vores eget erhvervsliv ringere. Det vil Venstre rette op på, og dækningsafgiften skal derfor fortsat afvikles og gerne være helt fjernet inden 2022. I Venstre ved vi, at en erhvervsvenlig politik er grundlaget for en øget beskæftigelse og tiltrækning af nye virksomheder og borgere, hvorfor det glæder os, at erhvervslivet over de seneste tre år er blevet mere positive over for Randers Kommune.

 

Landdistrikter som vækstmotor

 

Med det nyetablerede landdistriktsudvalg har vi sat handling bag ordene om, at vi ønsker vækst og udvikling i hele Randers Kommune. Møderne i Landdistriktsudvalget foregår som regel i landdistrikterne, og byrådet er også begyndt at holde møder uden for det gamle rådhus i Randers midtby. Der er årligt sat 2 mio. kroner af til at støtte procesarbejde og projekter i landdistrikterne. Borgerservice er flyttet til tre forsøgsbyer i landdistriktet. Der er skabt nye udstykninger i Øster Tørslev og i Havndal. Der er skabt rammer for at sætte landdistrikterne på landkortet, når byrådet træffer beslutninger på hele kommunes vegne, og vi fejrer landdistrikternes ildsjæle og initiativer på den årlige landdistriktskonference. 

 

 • Venstre vil ikke gå med til yderligere forringelser af busbetjeningen i kommunens landdistrikter.
 • Venstre vil arbejde for, at der stadig er børneinstitutioner i landdistrikterne.
 • En mere decentraliseret indsats og fremskudt kommunal indsats i landdistrikterne, vil Venstre arbejde for. Det kunne være, at man samler sundhedskræfterne i et nyt sundhedshus i Havndal.
 • Venstre vil sikre, at der også udvikles byggegrunde i landdistrikterne.
 • Der skal være mobildækning i hele kommunen, og bredbånd skal komme flere til gode i landdistrikterne.
 • Erhvervsjord og virksomheder skal ikke kun høre Randers By til. Vi skal fortsat sikre fremkommelighed og erhvervsjord i hele kommunen.
 • I Venstre vil vi gøre endnu mere for at anerkende foreningsarbejdet i landdistrikterne.

 

 

Offentlig transport

Vi skal sikre den offentlige busbetjening i landdistrikternes. Venstre vil ikke gå med til yderligere forringelser af busbetjeningen i kommunens landdistrikter. Derimod ser Venstre gerne, at en fremtidig effektivisering af busbetjeningen i hele kommunen evt. kunne betyde, at der investeres i smartere busbetjening i landdistrikterne. Venstre ønsker en fordomsfri analyse af busnettet. En sådan analyse skal også se på alternative løsninger, fx delebiler og buskørsel efter ”dagsaktuelle” behov evt. via tilkendegivelser ved busstoppesteder (”tryk, hvis du vil hentes”). Det korte af det lange er, at Venstre vil lade pengene blive i landdistriktet, men at der skal kigges på, hvordan vi får mest offentlig transport for pengene.

 

Børneinstitutioner på landet

I forlængelse af nye muligheder for bosætning i landdistriktet, ønsker Venstre, at vi som kommune understøtter børnefamilierne hverdag i landdistriktet. Derfor kommer Venstre IKKE til aktivt at lukke børneinstitutioner på landet. Tværtimod vil Venstre arbejde for, at institutionerne optimeres. Sådan at de passer til den efterspørgsel, der er i lokalområderne. Vi i Venstre ved godt, at institutionerne på landet er lidt dyrere at holde kørende end dem i Randers, men den investering gør vi gerne.

 

Decentralisering, og fremskudte kommunal indsats

Randers Kommune dækker et stort geografisk område, og for borgere i landdistrikterne kan der være langt ind til Randers’ midtby. Venstre vil se mulighederne for at decentralisere; som for eksempel Borgerservice, der etablerer forsøg med fremskudte løsninger og nye teknologiske muligheder. Venstre vil også arbejde med idéen om at samle nogle af vores kommunale institutioner i landdistrikterne for derved at sikre en kritisk masse uden for Randers by, og at flere borgere ikke skal køre så langt. For eksempel kunne et nyt sundhedshus i Havndal være en god start. Venstre vil med andre ord støtte forsøg, hvor vi uden store omkostninger kan bringe servicen tættere på landdistriktet.

 

Bosætning

Venstre vil gerne gøre endnu mere for at markedsføre vores fantastiske landdistrikter. Vi vil igangsætte en øget markedsføring af vores landsbyer og det gode liv på landet i Randers Kommune. Herved vil vi kunne øge tilflytningen til hele kommunen, og de lokale byer/områder vil få et bedre grundlag for lokal detailhandel og offentlige tilbud/institutioner.

Sammen står vi stærkt, sammen skaber vi resultater til glæde for alle borgere i Randers Kommune, og sammen sikrer vi den fortsatte fremdrift og udvikling af kommunen. Venstre vil arbejde for flere kommunale byggegrunde, hvor det private marked ikke kan løfte opgaven, og hvor vi som kommune ser en mulighed for øget bosætning.

 

Bredbånd/mobildækning

Udfordringerne er mange, og Venstre kæmper side om side med landdistrikterne, der arbejder ihærdigt for fornuftig og tidssvarende mobildækning og bredbånd. Venstre har allerede i indeværende periode iværksat flere initiativer, der skal hjælpe med til at forbedre den teknologiske infrastruktur på landet, blandt andet medfinansiering af bredbåndprojekter, omfattende registrering af ”sorte huller”, og sidste men absolut ikke mindst har vi stillet krav til kommunens leverandør af bredbånd om at løfte bredbåndsdækningen. Det er en bevidst beslutning, at vi ikke bare skal tage det billigste tilbud fra vores leverandør, men at vi også vægter påvirkningen af landdistrikterne. Sådanne beslutninger ser vi i Venstre gerne flere af i fremtiden.

 

Erhverv i landdistrikterne

Uanset hvor der er virkelyst, vil Venstre støtte foretagsomheden, og understøtte jagten på arbejdspladser. Selvfølgelig også i landdistrikterne. Derfor skal der også være attraktiv erhvervsjord udenfor Randers by. Det kunne helt konkret være en udbygget motorvejsafkørsel ved Purhus/Asferg, der vil give virksomheder hurtig adgang til infrastrukturen.

 

Foreningsliv

I Venstre vil vi godt gøre mere for at anerkende foreningsarbejdet i landdistrikterne. Deres betingelser er anderledes end i Randers by, hvor befolkningstætheden er større, og måske skal vi se på, om tilskuddet til foreningerne på landet kan differentieres. Venstre ønsker, at der også i fremtiden skal være et sprudlende foreningsliv, ikke mindst uden for storbyen.

 

 

Hjælp til socialt sårbare og handicappede

Den rehabiliterende tilgang på social -og handicapområdet, hvor den enkelte borgers ressourcer kommer i spil skaber både selvværd og livskvalitet.

Handicappede og socialt udsatte har brug for at møde andre mennesker, enten ligesindede eller andre, og ikke kun når hjælpere kommer forbi for at hjælpe. Derfor har det ligget Venstre meget på sinde at skabe nye måder at hjælpe på, hvor vi i stedet søger løsninger, hvor den enkelte kan dele sin viden, udøve aktiviteter og hjælp med andre. Dette paradigmeskift har medført, at vi har etableret et nyt spændende hus for psykiatrien i den tidligere Hadsundvejens Skole, at vi skaber nye rammer for aktivitetscenteret i Dronningborg for handicappede og generelt fokuserer vores tilbud i disse fællestilbud for at skabe endnu mere kvalitet end vi kunne, hvis vi holdt fast den gamle model, hvor bostøtte og aktiviteter i langt højere grad foregik hos den enkelte beboer. Venstre har også medvirket til, at der er åbnet et nyt tilbud for tidligere alkoholikere med en ny Rusmiddelcafé, hvor tidligere misbrugere spiller, hygge og hjælper hinanden med at komme videre i tilværelsen. Venstre tør godt have ambitioner på handicappedes vegne, ligesom vi har til alle andre, og derfor har vi også konkrete og store ambitioner via en målrettet indsats for handicapidræt. Vi tror og håber på, at vi i Randers kan mønstre en deltager til de næste Para-Olympiske lege.

 • I Venstre støtter vi den rehabiliterende tilgang, hvor den enkelte borgers ressourcer kommer i spil og derved skaber både selvværd og livskvalitet.
 • I Venstre mener vi at fleksibel støtte giver den bedste mulighed for den enkelte borgers udvikling.
 • I Venstre glæder vi os til åbningen af Aktivitetshuset på handicapområdet og til alle de nye muligheder aktivitetshuset giver til områdets brugere.
 • I Venstre vil vi skabe flere muligheder for at deltage i handicapidræt. Vi vil bruge idrætten til at skabe bedre selvværd samt en højere grad af selv-hjulpen-hed.

 

Herre i eget liv

De senere år har et nyt paradigme indenfor Socialområdet langsomt men sikkert vundet frem. Hvor der tidligere har været en kompenserende tilgang, og hvor borgerne kunne blive visiteret til specifikke ydelser, – er der nu en rehabiliterende tilgang. Det betyder, at borgere og medarbejdere er hinandens samarbejdspartnere, og netop derfor er det også vigtigt, at borgeren møder så få medarbejdere som muligt, der til gengæld har en solid viden om borgeren.

Uanset hvilken udfordring man har, er man altid ekspert i sit eget liv og ved hvilke mål og drømme, man har for sit liv. Som kommune skal vi nogle gange støtte borgeren kortvarigt eller på længere sigt og andre gange livsvarigt i at nå sine mål. Vi skal støtte borgeren i at blive så selvhjulpen og aktiv som muligt. – I Venstre tror vi på, at det giver selvværd og højere livskvalitet så vidt muligt at kunne mestre sit eget liv.

 

Nye støttemuligheder

I maj 2016 åbnede vi Psykiatriens Hus, som i den grad er blevet et kraftcenter for psykiatriområdet. Huset rummer bostøttemedarbejdere og administrationen af Center for Psykiatriindsats, regionspsykiatrien, interesseorganisationer samt Lille Skole for Voksne. Sidst men ikke mindst har de tidligere aktivitetstilbud nu fået hjemmebaser i huse, og borgerne kan herfra deltage i et hav af aktiviteter i hele huset. I Venstre er vi glade for den succes Psykiatriens Hus har fået og er sikker på, at det samarbejde og den virkelyst, som huset emmer af, giver nye og bedre muligheder for brugerne af Psykiatrien.

I Venstre tror vi på, at støtten skal skræddersyes den enkelte borger, så man ikke har den samme konstante støtte hele tiden, men at støtten er fleksibel og kan ændres i takt med borgerens udvikling og behov.

Aktivitetshus på Handicapområdet

For Venstre var det vigtigt at vi i Budgetforliget for 2017 fik sat 10,5 mio. kr. af til et aktivitetshus på handicapområdet. Huset skal fyldes med fritids- og sportsaktiviteter, vejledning, kursusforløb, netværksgrupper og i det hele taget danne ramme for hyggeligt samvær på tværs af tilbuddene.

Huset skal være et kraftcenter for området hvor nye ideer kan blive vendt, og hvor der vil blive skabt nye aktiviteter og udviklet på området i et samarbejde mellem brugere, frivillige, pårørende samt medarbejdere.

Huset vil også kunne rumme weekend og- ferieaktiviteter, og for Venstre er det desuden vigtigt at ansættelsen af en aktivitetskoordinator også vil give flere aktiviteter på bostederne.

 

Bedre muligheder for Para-sport

At dyrke foreningsidræt har mange positive indvirkninger, og i Venstre er vi overbevist om, at deltagelse i para-sport er med til at skabe bedre selvværd og bedre sundhed for borgere med handicap. Ligesom motion hjælper den enkelte til at blive mere selvhjulpen i fremtiden.

I dag er der kun 12 procent af alle borgere med handicap, der dyrker sport. Dette tal vil vi i Venstre gerne hæve. Derfor vil vi arbejde for at udbrede og integrere handicapsporten i de eksisterende klubber.

 

De Para-Olympiske lege er inde i en stærk udvikling både mht. antallet af sportsgrene og deltagere samt opmærksomheden om legene.

I Venstre vil vi arbejde for, at der er Randersborgere blandt deltagerne til De Para-Olympiske Lege i 2020.

 

 

Et stærkt kulturliv som magnet for styrket bosætning.

Med kulturby Aarhus 2017- Europæisk Kulturhovedstad har det randrusianske kulturliv igen vist, at vi spiller med blandt de helt store. Vi har oplevet et sandt festfyrværkeri i Randers Kommune. Særligt med de syv dødssynder og Water Music har vi nået meget omtale i Danmark og Verden. Vi fik også sat lys og vand til Mogens Møllers krukke, som nu igen er at finde på Påskeøen midt i Gudenåen. Værket brillerede igen med ny rekord på udsolgt koncert, da P.J Harvey besøgte os og tiltrak gæster fra hele Verden, og Museum Østjylland fik flot stablet økonomien på plads med lidt hjælp fra budget 2017 til en ny spændende stamudstilling. Det er værd at investere i kunsten, og derfor vil vi fortsat være at finde som garant for et varieret og stærkt randrusiansk kunst og kulturudbud.

 • I Venstre er vi stolte over det høje niveau vores kulturelle fyrtårne har og vil fortsat bakke op om at videreudvikle kulturinstitutionerne i Randers Kommune.
 • I Venstre glæder vi os over kommunens rige og varierede kulturudbud og vil arbejde for at vi får skabt et nyt kulturhus

 

Et stærkt kulturliv
I Venstre ser vi et rigt kulturudbud som værende en vigtig del af et godt lokalsamfund, og vi er stolte over den kæmpe indsats kulturaktørerne har gjort i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad 2017. Hele året er fyldt af brede kultursamarbejder og spektakulære kulturevents, der involverer og imponerer både borgere i Randers Kommune og gæster udefra. Selv om det er Aarhus, der bærer titlen som Europæisk Kulturby 2017, viser vi i Randers, endnu engang, at vi har et særdeles stærkt kulturliv tænk bare på Watermusical, hvor vi blev en af de store events ved Kulturby 2017.

Senest imponerer også det nye regionale spillested Turbinen ved ikke kun at sole sig i sin egen succes, men derimod ved at samarbejde på kryds og tværs af kommunen. Dermed kommer både vækstlaget og de smalle genrer i fokus.

Randers Egnsteaters Teaterskole er et andet nyt og fantastisk kulturtiltag fra vores sprudlende egnsteater, der er en dynamo i vores kulturliv og blandt meget andet hvert år sender kulturen rundt i hele kommunen, når vintercaberéten tager på turné.

Vi vil i Venstre stadig bakke op om vores store kulturelle flagskibe som Værket, Egnsteateret, Kammerorkesteret, Underværket, Kunstmuset, Museum Østjylland, Gaia, Randers Regnskov og alle de andre, der skaber de spændende rammer for os alle, og som i den grad er med til at brande Randers.

Kulturhus 2020

Vi vil bakke op om udviklingen af Kulturhuset, der huser Randers Bibliotek, Randers Kunstmuseum og Museum Østjylland.

Kulturhuset er en imponerende bygning, men dels på grund af behov for vedligehold,  og pladsmangel er det nødvendigt, at vi får undersøgt muligheden for at udvikle den gamle bygning. Det vil være et stærkt aktiv for byen og kommunen.

Vi vil i Venstre arbejde for, at der afsættes midler til en for-analyse i forbindelse med Budget 2018.