Læs om vores værdier og holdninger

Generalforsamling den 4/4

Opdateret dagsorden

1. ​Velkommen v. formand Ulla Jensen 

2. ​Valg af dirigent 

3. ​Valg af stemmetællere 

4. ​Formandsberetning med drøftelse af foreningens forhold v. Ulla Jensen

5. ​Eksklusion af Jens Peter Hansen

​Opridsning af forløbet v. formand Ulla Jensen

​Pause 

Indlæg v. Jens Peter Hansen

​Pause 

​Byrådsgruppens indlæg v. Gruppeformand Claus Berggren 

​Kommuneforeningen v. Carsten Tønnes næstformand og repr. For vælgerforeningerne

                       Afstemning om stadfæstelse af eksklusion  

6.​Fremlæggelse af KF-regnskab, kredsregnskab fra kreds nord og kreds syd gennemgås ikke, men er revideret og fremlægges individuelt hvis ønske. Behandling af regnskab v. KassererJens Dyrmose

7. ​Behandling af indkomne forslag. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Kommuneforeningens formand i hænde senest 1 februar 2024. 

– der er modtaget forslag om sammenlægning af alle vælgerforeninger. Forslaget behandles på generalforsamlingen.

Vedtages forslaget – indkaldes separat til ny generalforsamling efterfølgende for etablering af ny forening. 

8. ​Fremlæggelse af budget herunder beslutning om vælgerforeningernes kontingent til Kommuneforeningen, kredsbestyrelsen og regionsbestyrelsen 

9. ​Valg af formand

10. ​Valg af medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen. 

11. ​Valg af 2. revisorer og 2 revisorsuppleanter 

12. ​Valg af Delegeret til Landsmødet – bestyrelsen indstiller at dette besluttes af bestyrelsen efterfølgende 

13. ​Indstilling og opstilling til Kommunalvalg 2025 Fremlægges af formand for Valgudvalget VVV

Ifølge venstre vedtægter § 17 stk. 2 skal følgende behandles på generalforsamlingen senest i året før valgåret og hvor der træffes beslutning vedrørende:  

a. Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram. b. Procedure for opstilling og valg af kandidater. c. Opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling(er). d. Opstilling på én eller flere kandidatlister. a. Forslag om at der opstilles på én V-liste til KV 2025 e. Bemyndigelse til at indgå valgforbund. a. Forslag om at indgå i et fælles valgforbund med V, C,M, O, I, Æ & K 

Stk. 3. Opstilling af kandidatliste finder sted på særskilt indkaldt(e) opstillingsmøde(r). 

14. ​valg af Venstres borgmesterkandidat til KV 2025 – forslag Claus Berggren 

15.                  valg af 2 kandidater til opstilling til regionsrådet – forslag Louise Høeg &Jan Buus Larsen

16. ​Eventuelt